Vanemahüvitise suurus 2018.a. ja selle arvutamine

Vanemahüvitise suuruse arvutamisel võetakse aluseks vanema eelmise aasta tulu, millelt tööandja on arvestanud sotsiaalmaksu. Eelmise aasta tulude hulka arvestatakse ka töövõimetushüvitis, mida on maksnud haigekassa seoses kergemale tööle üleviimisega.

Aasta kogutulu jagatakse kuude arvuga. Kuude arvu saamiseks lahutatakse kalendriaasta 365 päevast haiguslehel, hoolduslehel, sünnitus- või lapsendamislehel oldud päevad ning jagatakse tulemuse 30-ga.

Kergemale tööle üleviimise korral neid päevi maha ei lahutata. Kui töövõimetuslehel ei viibinud, jagatakse aastatulu 12 kuuga.

  • Näide. Said tulu 2016. aasta viimasel kuul, tööandja maksis sinu eest sotsiaalmaksu 4625 eurot. Selle alusel arvutatud tulu on 14 015,15 eurot. Töövõimetuslehel sa ei viibinud. Laps sündis 19.03.2017. Vanemahüvitise määramisel jagame sinu aasta tulu 14 015,15 12-ga ja saadud summa 1167,93 eurot ongi sinu hüvitis.

Kui eelmisel aastal said tulu, mille alusel arvutatud kuu keskmise tulu suurus on väiksem kui kuupalga alammäär, siis määrame vanemahüvitise kuupalga alammääras. Kuupalga alammäär oli 2017. aastal 470 eurot ja 2018. aastal on 500 eurot.

Vanemahüvitise maksimaalne suurus on kolmekordne üle-eelmise aasta Eesti keskmine palk. Seda maksame juhul, kui sinu ühe kuu keskmine tulu on sellega võrdne või suurem. 2017. aastal oli maksimaalne vanemahüvitis 2907,15 eurot ja 2018. aastal on see 3089,55 eurot.

Kui sa ei saanud eelmisel aastal tulu, on sinu hüvitise suurus kehtiv vanemahüvitise määr. Vanemahüvitise määr on 2018. aastal 470 eurot.

Vanemahüvitise suuruse arvutamine, kui töötasite eelmisel aastal väljaspool Eestit

Kui vanem töötas eelmisel aastal mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis, arvestatakse  seal töötamise aega võrdselt Eestis töötamisega, aga teises riigis teenitud tulu arvesse ei võeta. Vanemahüvitis arvutatakse ainult Eestis saadud tulu alusel, kuid arvestusega nagu oleks teeninud sama suurt tulu ka nendel kuudel, millal töötati välisriigis.

Kui  eelmise aasta jooksul Eestis tulu saanud ei ole, määratakse hüvitis kuupalga alammääras.

  • Näide 1. Oled töötanud mujal mitu aastat ja laps sünnib 2018. aastal. Kuna sul puudub Eestis saadud tulu, siis määrame vanemahüvitise 2018. aastal kehtiva kuupalga alammääras 500 eurot.
  • Näide 2: Töötasid 2017.aastal 6 kuud Eestis ja 4 kuud Soomes. Õigus vanemahüvitisele tekib aastal 2018.  Keskmine kuutulu arvutatakse Eestis saadud töötasu alusel, näiteks on see 900 eurot. Eeldatakse, et 900 eurost kuutulu teenisite ka Soomes. Vanemahüvitise suuruse arvutamiseks korrutatakse 10 töötatud kuud keskmise tuluga ja jagatakse aasta kalendrikuude arvuga: 10 x 900 / 12 = 750 eurot.

Kui eelmisel kalendriaastal töötati Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis, Eestis ei töötatud. Jooksval aastal asuti tööle Eestis, jäädi rasedus- ja sünnituspuhkusele ning hakati saama vanemahüvitist. Sel juhul võetakse vanemahüvitise arvutamisel erandkorras aluseks jooksval aastal Eestis saadud tulu ja arvestatakse, nagu oleksid saanud seda tulu eelmisel aastal välisriigis.

  • Näide. Oled töötanud 2015. aastal ainult Soomes. Eestisse asusid tööle 01.02.2016, jäid rasedus- ja sünnituspuhkusele 05.05.2016. Laps sündis 12.07.2016. Õigus vanemahüvitisele tekkis 22.09.2016. Perioodil 01.02.2016–04.05.2016 said Eestis tulu keskmiselt 600 eurot kuus. Kuna 2015. aastal puudus sul Eestis tulu, võtame aluseks 2016. aasta tulu nii nagu see oleks teenitud 2015. aastal Soomes töötamise perioodil. Sulle määratud vanemahüvitis on 600 eurot.

Vanemahüvitise arvutamine kui perre sünnib järgmine laps

Kui kahe lapse vanusevahe on alla kahe ja poole aasta ning vanem ei saanud eelmisel aastal tulu või see oli väiksem kui eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tulu, siis arvutatakse uue lapse vanemahüvitise eelmise lapse tulu alusel.

Kui vanem on saanud eelmise hüvitise määramisel aluseks olnud tulust suuremat tulu, arvutatakse uue lapse hüvitis suurema tulu alusel.

  • Näide 1. Laps on sündinud 17.03.2014. Sinu tulu 2013. aastal oli 14 178,79 eurot, töövõimetuslehel oldud päevi oli 74 ja kuude arv seega (365 – 74) : 30 = 9,7. Vanemahüvitise suuruseks on 14 178,79 : 9,7 = 1461,73 eurot. Järgmine laps sündis 26.04.2016. Sa ei saanud 2015. aastal tulu ja laste vanusevahe on alla kahe ja poole aasta. Seega arvutatakse vanemahüvitis eelmise lapse tulu põhjal ja see on 1461,73 eurot.
  • Näide 2. Esimene laps sündis 29.11.2013. Vanemahüvitis määrati 2012. aastal saadud tulu järgi summas 1461.73 eurot. 2015. aastal said tulu 17 227,27 eurot, töövõimetuslehel viibisid 81 päeva. Järgmine laps sündis 12.03.2016 ehk laste vanusevahe on alla kahe ja poole aasta. Vanemahüvitise arvutamisel võetakse aluseks 2015. aasta tulu 17 227,27 eurot, mille põhjal arvutatakse hüvitise summaks 1819,14 eurot.
et