Kes otsustab alaealise lapse vara üle.

Olen oma missiooniks võtnud hoida Teid ikka kursis seaduse ja kohtupraktika viimaste uudistega ning selgitada, kuidas lapsevanemana ka lapse ja enda õigusi realiseerida. Üks neist õigustest on lapse vara: kinnistu, korter,auto vms. Kes siis otsustab, kas müüa lapsele kuuluv vara ja kuidas kasutada raha? Teisisõnu räägime täna lapse omandi kasutamisest ja käsutamisest.

Kui vanematel on ühine hooldusõigus, siis käsutavad nad oma alaealise lapse vara ühiselt.Kui selles osas tekib vaidlus (ja paljudel juhtudel tekib) , tuleb vanematel oma alaealise lapse huvides tehtava tehingu üle vaidluse korral kohtusse pöörduda.Kohtusse võivad aga vanemad koos lapsega sattuda ka juhul, kui näiteks on laps pärinud kelleltki pool kinnistut ja kinnistu teise pool omanik soovib, et see kinnistu jääks temale ja soovib lapsele maksta tema osa välja rahas. Nüüd peavad vanemad otsustama mitte seda, mida kumbki neist sooviks, vaid seda, mis on lapse huvides. Eelkõige siis, kas lapse huvides on üldse nõustuda selle kinnistu võõrandamisega või soovib laps jääda ise selle kinnistu omanikuks ja sellisel juhul ise maksta (loe: vanemate vahenditest) teisele poolele tema osa välja rahas.Kui ta ei soovi ja soovib ikkagi raha võtta, tuleb vanematel otsustada, kuidas kasutada seda raha lapse huvides: kas lapsele elukoha või muu kinnisvara soetamisel, koolituskuludeks või hoopis igapäevaseks toimetuleksuks?

Lapse seaduslikuks esindajaks on Perekonnaseaduse § 120 lg 1 esimese ja teise lause järgi tema hooldusõiguslik vanem, sh on ühise hooldusõigusega vanematel ka ühine esindusõigus.

Vanemad peavad PKS § 118 lg 1 järgi teostama lapse suhtes ühist hooldusõigust ja täitma hoolduskohustust omal vastutusel ja üksmeeles, pidades silmas lapse igakülgset heaolu. Kui vanemad ei jõua ühist hooldusõigust teostades lapsele olulises asjas kokkuleppele, võib kohus vanema taotlusel anda PKS § 119 esimese lause järgi selles asjas otsustusõiguse ühele vanemale. Sellisel juhul saab vanem PKS § 120 lg 2 p 2 järgi esindada last selles küsimuses üksi. Eeltoodu kehtib ka lapse esindamisele kohtumenetluses. Kui vanemad ei ole enne kohtumenetlust või ka kohtumenetluse ajal vaidlust puudutavas küsimuses üksmeelel, saab vanem taotleda PKS § 119 järgi endale ainuotsustusõiguse andmist, mis annab talle ühtlasi õiguse last üksi kohtumenetluses esindada.

Siiski võivad vanemad PKS § 120 lg 1 viimase lause järgi ühise hooldusõiguse korral leppida kokku ühise esindusõiguse teostamise korraldamises.Viimati nimetatud sätte järgi saavad vanemad eelkõige leppida kokku, et last esindab tehingu tegemisel üks vanem, ning vanem saab sellisel juhul TsÜS § 119 lg 2 järgi volitada teist vanemat enda asemel last ka esindama (edasivolitus). Seejuures toimub volituse andmine TsÜS § 118 lg 1 kohaselt esindatava poolt vastava tahteavalduse tegemisega esindajale või isikule, kellega tehingu tegemiseks volitus antakse, või avalikkusele. Kuna esindusele kohtus kohaldatakse TsMS § 217 lg 4 järgi tsiviilseadustiku üldosa seaduses esinduse kohta sätestatut, saab ülalmärgitu kohaselt volitada vanem teist vanemat esindama enda asemel last ka kohtumenetluses.

Ehk siis hea tahtmise juures saab teine vanem teist vanemat volitada, kui kokkuleppele ei jõuta, saab taotleda, nagu eelpoolöeldud temale ainuotsustusõiguse andmist selles küsimuses ja alles siis saab asuda reaalselt seda tehingut teostama.

Kui teine vanem teist vanemat volitab, tuleb aga volituse andmisel olla väga täpne ja meeles pidada, et antaks volitused vaid selle konkreetse tahtevalduse tegemiseks, mida volitaja silmas peab. Kui ta volitab teist vanemat vaid esindama kohtuistungil, siis vaid sellised volitused ta annab. Kui ta aga volitab teist vanemat lisaks kohtuistungil esindamisele ka allkirjastama seal saavutatava kompromissi, on ta sisuliselt andnud teisele vanemale vabad käed ka selle sisu osa, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti. Seega: olge ettevaatlikud ja tähelepanelikud, et Te käituksite neis asjus just nii, nagu Teile lapasele parem on ja ärge tehke ühtki tahteavaldust, s.h. ka volitust väga kergekäeliselt.

Kirjutamiseni,

Alla

Kes otsustab alaealise lapse vara üle.

Olen oma missiooniks võtnud hoida Teid ikka kursis seaduse ja kohtupraktika viimaste uudistega ning selgitada, kuidas lapsevanemana ka lapse ja enda õigusi realiseerida. Üks neist õigustest on lapse vara: kinnistu, korter,auto vms. Kes siis otsustab, kas müüa lapsele kuuluv vara ja kuidas kasutada raha? Teisisõnu räägime täna lapse omandi kasutamisest ja käsutamisest.

Kui vanematel on ühine hooldusõigus, siis käsutavad nad oma alaealise lapse vara ühiselt.Kui selles osas tekib vaidlus (ja paljudel juhtudel tekib) , tuleb vanematel oma alaealise lapse huvides tehtava tehingu üle vaidluse korral kohtusse pöörduda.Kohtusse võivad aga vanemad koos lapsega sattuda ka juhul, kui näiteks on laps pärinud kelleltki pool kinnistut ja kinnistu teise pool omanik soovib, et see kinnistu jääks temale ja soovib lapsele maksta tema osa välja rahas. Nüüd peavad vanemad otsustama mitte seda, mida kumbki neist sooviks, vaid seda, mis on lapse huvides. Eelkõige siis, kas lapse huvides on üldse nõustuda selle kinnistu võõrandamisega või soovib laps jääda ise selle kinnistu omanikuks ja sellisel juhul ise maksta (loe: vanemate vahenditest) teisele poolele tema osa välja rahas.Kui ta ei soovi ja soovib ikkagi raha võtta, tuleb vanematel otsustada, kuidas kasutada seda raha lapse huvides: kas lapsele elukoha või muu kinnisvara soetamisel, koolituskuludeks või hoopis igapäevaseks toimetuleksuks?

Lapse seaduslikuks esindajaks on Perekonnaseaduse § 120 lg 1 esimese ja teise lause järgi tema hooldusõiguslik vanem, sh on ühise hooldusõigusega vanematel ka ühine esindusõigus.

Vanemad peavad PKS § 118 lg 1 järgi teostama lapse suhtes ühist hooldusõigust ja täitma hoolduskohustust omal vastutusel ja üksmeeles, pidades silmas lapse igakülgset heaolu. Kui vanemad ei jõua ühist hooldusõigust teostades lapsele olulises asjas kokkuleppele, võib kohus vanema taotlusel anda PKS § 119 esimese lause järgi selles asjas otsustusõiguse ühele vanemale. Sellisel juhul saab vanem PKS § 120 lg 2 p 2 järgi esindada last selles küsimuses üksi. Eeltoodu kehtib ka lapse esindamisele kohtumenetluses. Kui vanemad ei ole enne kohtumenetlust või ka kohtumenetluse ajal vaidlust puudutavas küsimuses üksmeelel, saab vanem taotleda PKS § 119 järgi endale ainuotsustusõiguse andmist, mis annab talle ühtlasi õiguse last üksi kohtumenetluses esindada.

Siiski võivad vanemad PKS § 120 lg 1 viimase lause järgi ühise hooldusõiguse korral leppida kokku ühise esindusõiguse teostamise korraldamises.Viimati nimetatud sätte järgi saavad vanemad eelkõige leppida kokku, et last esindab tehingu tegemisel üks vanem, ning vanem saab sellisel juhul TsÜS § 119 lg 2 järgi volitada teist vanemat enda asemel last ka esindama (edasivolitus). Seejuures toimub volituse andmine TsÜS § 118 lg 1 kohaselt esindatava poolt vastava tahteavalduse tegemisega esindajale või isikule, kellega tehingu tegemiseks volitus antakse, või avalikkusele. Kuna esindusele kohtus kohaldatakse TsMS § 217 lg 4 järgi tsiviilseadustiku üldosa seaduses esinduse kohta sätestatut, saab ülalmärgitu kohaselt volitada vanem teist vanemat esindama enda asemel last ka kohtumenetluses.

Ehk siis hea tahtmise juures saab teine vanem teist vanemat volitada, kui kokkuleppele ei jõuta, saab taotleda, nagu eelpoolöeldud temale ainuotsustusõiguse andmist selles küsimuses ja alles siis saab asuda reaalselt seda tehingut teostama.

Kui teine vanem teist vanemat volitab, tuleb aga volituse andmisel olla väga täpne ja meeles pidada, et antaks volitused vaid selle konkreetse tahtevalduse tegemiseks, mida volitaja silmas peab. Kui ta volitab teist vanemat vaid esindama kohtuistungil, siis vaid sellised volitused ta annab. Kui ta aga volitab teist vanemat lisaks kohtuistungil esindamisele ka allkirjastama seal saavutatava kompromissi, on ta sisuliselt andnud teisele vanemale vabad käed ka selle sisu osa, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti. Seega: olge ettevaatlikud ja tähelepanelikud, et Te käituksite neis asjus just nii, nagu Teile lapasele parem on ja ärge tehke ühtki tahteavaldust, s.h. ka volitust väga kergekäeliselt.

Kirjutamiseni,

Alla

et