Terms and conditions

1. Kasutustingimuste (edaspidi : „tingimused“) ulatus, kehtivus ja tõlgendamine

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Klient) ja interneti lehekülje (edaspidi . „Lehekülg“) www.superlapsehoidja.ee (edaspidi: „SLH. ee“ ) omaniku Superlapsehoidja. OÜ (edaspidi: “SLH“) vahel Leheküljel olevate teenuste (sealhulgas, kuid mitte ainult teenuste kasutamiseks, pakkumiste tegemine vastavalt Leheküljel toodud tingimustele) (edaspidi “Teenused”) kasutamisel tekkivatele õigussuhetele.
1.1.1. Kliendiks loetakse käesolevate kasutustingimuste ehk lepingu raames isikut , kes on sisenenud Superlapsehoidja. ee Leheküljele registreeritud kasutajana nii esmakordselt kui korduvkasutajana.
1.2. Lisaks Tingimustele reguleerivad Tehingusuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri vastava Teenuse kasutamise (näit. teenuse ostu/müüki panemise) ajal (edaspidi: “Hinnakiri”) ja väljakujunenud head tavad.
1.3. SLH on õigus Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta ning täiendada. Muudatustest ja täiendustest Tingimustes ning Hinnakirjas teatatakse Kliendile Leheküljel asuvate vastavate teadete kaudu vähemalt 30 päeva ette. Hinnakirja ja/või Tingimuste muutmise või täiendamisega mitte nõustumisel on Kliendil õigus tema õigussuhe Kinnisvaraportaaliga enne muudatuste või täienduste jõustumist ühepoolselt üles öelda täites eelnevalt kõik oma õigussuhtest Kinnisvaraportaaliga tulenevad kohustused.
1.4. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigus-normidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.
1.5. Tingimuste tõlgendamisel ei kohaldata analoogiat ehk Tingimustele ei kohaldata muid õigussuhteid reguleerivate õigusaktide sätteid (sealhulgas, kuid mitte ainult ostu- müüki, vahetust, hanget, käsundit, komisjoni, ühist tegutsemist reguleerivate õigusaktide sätteid).

2. Superlapsehoidja kodulehe staatus

2.1. SLH pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad teha pakkumise kutseid ja pakkumisi teenuste osutamise ostuks- müügiks ning kasutada muid Teenuseid.
2.2. Teenuste osutamise töö-, käsundus-, töövõtu- jm lepingud sõlmivad Kliendid ilma SLH sekkumiseta ning Kliendid vastutavad ka selliste lepingute täitmise eest.
2.3. SLH ei vastuta Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate /teenuste Kvaliteedi ja Kvantiteedi eest.
2.4. Kliendid kasutavad Lehekülge täielikult omal vastutusel. SLH ei vastuta Klientide poolt Leheküljel tehtud pakkumiste, kommentaaride ja muu klientide poolt sisestatud info seaduslikkuse, tõepärasuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Klientide kohustuste kohase täitmise eest.
2.5.SLH jätab endale õiguse teha muudatusi portaali superlapsehoidja. ee kujunduses ja sisus, lähtudes heade tavade ja mõistlikkuse põhimõttest.

3. Kliendi kohustused ja kinnitused

3.1. Klient kohustub:
3.1.1. Mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettusteks;
3.2. Tasuma Teenuste eest vastavalt Hinnakirjale;
3.3. Tagama, et Lehekülje kasutamisel Kliendi poolt edastatud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilised andmed (s.o. failid, programmid, elektronposti saadetised jne.) ja Kliendi kontaktandmed (nimi, telefoninumbrid, elektronposti aadressid jne), (edaspidi “Kliendi Informatsioon”):
3.3.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
3.3.2. ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega teenuste ostuks/ müügiks/;
3.3.3. ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi;
3.3.4. ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega (sealhulgas, kuid mitte ainult tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste võõrandamist ja osutamist reguleerivate õigus-aktidega);
3.3.5. ei ole vastuolus heade kommetega;
3.3.6. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist, mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna Kliendi poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
3.3.7. ei sisalda füüsilisest ega juriidilisest isikust vahendajate ega muude asjassepuutumatute kolmandate isikute kontaktandmeid ankeedi infoväljas või mujal selleks mitte ette nähtud infoväljas.
3.3.8. Vahendajate kodulehekülje URL-i lisamine on lubatud ainult SHL lepingulistes suhetes olevatele klientidele, kusjuures URL ei tohi avaneda samasse aknasse.
3.3.9 Lapsehoiuteenust pakkuvad juriidilised isikud ei tohi sisestada ühe ja sama objekti kohta aktiivseid korduvkuulutusi.
3.4. Hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;
3.5. Koheselt elektronposti teel informeerima SLH kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;
3.6. Koheselt elektronposti teel informeerima SLH Lehekülje kasutamiseks fikseeritud parooli ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.
3.7. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel et on kas:
3.7.1. vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline füüsiline isik või tal on pakutava teenuse tellimiseks/osutamiseks teovõimelise seadusliku esindaja nõusolek pakutava või nõutava teenuse osutamiseks või selle tellimiseks;
3.7.2. kohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.
3.8. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta täidab kohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.- 3.11. toodud kohustusi;
3.9. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et on teadlik, et vastavad käsundus- jms. teenuse tellimise/osutamise lepingud sõlmivad Kliendid ilma Superlapsehoidja. OÜ sekkumiseta ning Kliendid ise vastutavad selliste lepingute täitmise eest;
3.10. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Superlapsehoidja. OÜ tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis Tingimustes selgesõnaliselt kirjas on;
3.11. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et on teadlik ja nõustub täielikult asjaoluga, et SLH on Tingimuste p.-s 4.6 fikseeritud juhtudel õigus edastada SLH poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida SLH on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel.
3.12. Klient annab nõusoleku, et isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada kommertsteadaandeid, reklaammaterjale või teavet SHL ja tema koostööpartnerite toodete, teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamisel.
3.13. Klient annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada SHL teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine.
3.14. Klient annab nõusoleku, et ta täidab kõik ankeedis toodud väljad, sealjuures on tema kontaktandmed ja muud isikuandmed nähtavad ainult SLH-le hetkeni, mil registreeritud kasutaja vastab talle edastatud e-kirjale ;
3.15. Klient annab nõusoleku , et ta vastab SLH päringule 7 tööpäeva jooksul, juhul, kui selliseid päringuid esitatakse. Vastamata jätmise korral on SLH õigus Klient eemaldada ning ankeet ja /või soovitus annulleerida.
3.16. Klient annab nõusoleku , et tema ankeet taastatakse juhul, kui kliendi mittevastamine eelviidatud tähtaja jooksul oli viivituses seadusliku takistuse tõttu ehk mõjuval põhjusel.

4. SLH õigused ja kohustused

4.1. SLH kohustub kohaselt teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.
4.2. SLH on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust juhul, kui
4.2.1. Klient ei täida kohaselt Tingimuste järgseid kohustusi
4.2.2. Kliendi Tingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad
4.2.3. Klient on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne
4.2.4. Kliendiga lepinguliste suhete puudumisel on sama füüsilise või juriidilise isiku poolt sisestatud rohkem kui 3 eksitavat infoankeeti aastas, registreerudes selleks rohkem kui 1 kord.
4.3. SLH on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.
4.4. SLH on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust ja SLH võib teha uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
4.5. SLH on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt selle kasutajate poolt tehtud pakkumisi/ankeete/soovitusi juhul, kui sellised pakkumised/ankeedid/soovitused on vastuolus Tingimuste, heade kommete, hea soovitaja tavaga või kehtivate õigusaktidega. Samuti on SLH igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud informatsiooni osas muutmata sealjuures sellise informatsiooni sisu.
4.6. Informatsiooni, mida SLH on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel, kasutab SLH Teenuste edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. SLH ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib SLH endale õiguse teha tulevikus koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete kolmandate isikutega eesmärgiga laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid ning sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks andmetevahetuse sellise usaldusväärse partneriga.
4.7. Kõikide SHL Leheküljel esitatud andmete kasutamise ja avaldamise õigus kuulub SHL-le, sh nende kasutamise õigus nii internetis , meedias, üritustel, messidel, reklaammaterjalides jmt. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja SHL-le loa nende teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul, samuti andmete toimetamiseks jm moel muutmiseks.
4.8. SLH ei saa välistada , et tööpakkumised kui ka teenusepakkujate ankeedid võivad olla leitavad Internetis, sh otsingumootorite kaudu SLH mittetingitud põhjustel, kuigi SLH on teinud kõik selleks, et kaitsta oma kliente ja välistada võimalikke internetikeskkonnast tingitud turvariske.
4.9. SHL töötleb isikuandmeid, mille Lehekülje kasutajad on SHL-le edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks, kasutajatel võimaldatakse teenusepakkujatega kontakteeruda tööpakkumiste esitamiseks, lisada keskkonda kuulutusi ning kasutada muud veebikeskkonna poolt pakutavat funktsionaalsust.
4.10. Juhul kui klient rikub mistahes kasutustingimusi või tegutseb muus mõttes pahauskselt , on SHL-l õigus ja kohustus tema ankeet keskkonnast eemaldada. Korduvate rikkumiste puhul on SHL-l õigus blokeerida kliendi konto ning kustutada kõik sellega seotud andmed.

5. Muud sätted

5.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja SLH vahel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
5.2. Lehekülje kasutamisest tulenevad Kliendi ja SLH vahelised vaidlused püüavad kasutaja ja SHL lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras kohtuväliseid õiguskaitsevahendeid kasutades või Harju Maakohtu kaudu.

en_US